Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιβάλλον & Κλίμα

Η δέσμευση μας για τη αειφορία μας βοηθά να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Η Εταιρεία μας εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη μείωση των επιχειρησιακών επιπτώσεών της στο περιβάλλον και επενδύει σημαντικό χρόνο και πόρους για τη μείωση του αντίκτυπου των καθημερινών της εργασιών.

Πράσινες Πρωτοβουλίες

Στόλος οχημάτων
Ως Εταιρεία Μεταφορών αναλαμβάνουμε επιπλέον ευθύνη για τη λήψη μέτρων που θα μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας.

 • Περίπου το 80% του στόλου μας πληροί τα πρότυπα Euro 5 και Euro6.
 • Χρησιμοποιούμε σύγχρονες συσκευές Sat-Nav σε όλα τα εταιρικά μας οχήματα με σκοπό τη μείωση των άσκοπων χιλιομέτρων
 • Εστιάζουμε στη βελτίωση των ικανοτήτων και του τρόπου οδήγησης των οδηγών μας με σκοπό την ελάττωση στην καθημερινή κατανάλωση καυσίμου
 • Όταν διανύουμε μεγάλες αποστάσεις χρησιμοποιούμε αποκλειστικά οχήματα μεγάλης χωρητικότητας για τη μείωση του οικολογικού φορτίου
 • Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τη συντήρηση του κάθε οχήματος έτσι ώστε ο αντίκτυπος στο περιβάλλον να είναι όσο ο μικρότερος δυνατός

Άλλες Δράσεις

 • Έχουμε μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας φωτισμό LED στο χώρους των αποθηκών μας
 • Ταξινομούμε όλα τα προς ανακύκλωση υλικά
 • Εφαρμόζουμε τις ακόλουθες αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής:
  • Παρακολούθηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόνοια για ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
  • Τήρηση, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θεσπίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001
  • Διαχείριση και εκπαίδευση των εργαζομένων ως προς την υπεύθυνη συμπεριφορά σε σχέση με το περιβάλλον με σκοπό την κατανόησή τους για την υποστήριξη και την προώθηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Εταιρείας
  • Δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την περιβαλλοντική συμπεριφορά των εργαζομένων μας
  • Τήρηση της προβλεπόμενης προληπτικής συντήρησης για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού

Κοινωνική Συνεισφορά

Στην ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν κρίνονται μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς την κοινωνία. Έτσι, συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια κοινής ωφέλειας στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η Εταιρεία μας τηρεί τους ακόλουθους στόχους σε θέματα φιλανθρωπικής παροχής:

 • Τη διατήρηση ή την αύξηση του ποσού που παρέχουμε κάθε χρόνο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ως συνάρτηση της συνολικής μας κερδοφορίας.
 • Επιπλέον, προσφέρουμε δωρεάν ή χαμηλού κόστους Υπηρεσίες Μεταφοράς,
  • Σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
  • Σε Πελάτες μας που επιθυμούν να δωρίσουν οποιοδήποτε είδος προϊόντων στις τοπικές κοινότητές τους

Υποστήριξη νεαρών ταλαντούχων αθλητών

Η Εταιρεία μας συνεχίζει να επεκτείνει τις εθελοντικές της δραστηριότητες μέσω της χρηματοδότησης και υποστήριξης νέων ταλαντούχων αθλητών και της χορηγίας αθλητικών εκδηλώσεων. Η ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. είναι ο επίσημος χορηγός δύο ταλαντούχων ποδηλατών, του Christos Volikakis και Zafeiris Volikakis , οι οποίοι είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Track Cycling.

Εξωτερικοί Συνεργάτες / Προμηθευτές

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Εταιρεία μας διευρύνεται στους Εξωτερικούς μας Συνεργάτες και Προμηθευτές. Οι στόχοι της πολιτικής μας περιλαμβάνουν:

 • Επιλογή μόνο Συνεργατών/Προμηθευτών που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
 • Προτίμηση προς Προμηθευτές οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.