Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Θ. 190 00
210-5560009-10

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστοτόπου www.petrakis-transport.gr

H εταιρία Μεταφορική Πετράκης Α.Ε., που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Ζαννέτου, αριθμ. 40, ΑΦΜ: 099021010 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Υποκατάστημα Γεωργίου Κουβίδη 31, Ελευσίνα, Τ.Κ. 192 00, e-mail: info@petrakis-transport.gr (στο εξής η Εταιρεία), είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου www.petrakis-transport.gr καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δια της παρούσας ενημερώνουμε τον επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Σκοποί Επεξεργασίας-Νομική Βάση Επεξεργασίας.

1. Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο.

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια:

 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης
 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα.
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL)
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

 • εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,
 • εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,
 • αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το δικαιολογημένο συμφέρον μας, το οποίο προκύπτει από τους ως άνω σκοπούς για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Φόρμα επικοινωνίας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις.

Η Eταιρεία δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας στον επισκέπτη/χρήστη με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη συμπλήρωση φόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου (Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Σε περίπτωση που η επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Σκοπός Επεξεργασίας.
-Για να απαντήσουμε σε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη και για να διερευνήσουμε την πιθανότητα συναλλαγής με την Εταιρεία και της σύναψης σύμβασης.

Νομική Βάση Επεξεργασίας.
-Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας αλλά και του επισκέπτη /χρήστη να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις που μας τίθενται και την πιθανότητα σύναψης σύμβασης.
-Για την εκτέλεση της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, και ιδίως για τον προσδιορισμό και την επαλήθευση των πληροφοριών σας, για επικοινωνία σε προσυμβατικό στάδιο ή για την συμβατική μας σχέση, για την ομαλή λειτουργία της, για την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων μας (π.χ. τιμολόγια, πληρωμές), για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και την αξιολόγηση για την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης.

3.Newsletter

Η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εκείνους τους χρήστες / επισκέπτες που έχουν ήδη εμπορική σχέση μαζί τους, προκειμένου να τους στείλει ενημερωτικό δελτίο.

Σκοποί Επεξεργασίας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για να σας ενημερώσει για ενέργειες, εξελίξεις, γεγονότα, επιτεύγματα, πρωτοβουλίες, επιχειρηματικά νέα της εταιρείας μας
Νομική Βάση Επεξεργασίας.
Το έννομο συμφέρον της εταιρείας να σας ενημερώσει για δράσεις, εξελίξεις, γεγονότα, επιτεύγματα, πρωτοβουλίες, επιχειρηματικά νέα

4. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στη διεύθυνση email jobs@petrakis-transport.gr

Ο χρήστης / επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να στείλει το βιογραφικό του σημείωμα και να υποβάλει αίτηση εργασίας, παρέχοντας προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), δεδομένα εκπαίδευσης (βιογραφικό σημείωμα), τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορείτε να μας δώσετε.

Σκοποί Επεξεργασίας.
Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορούν:
-την επιλογή υποψηφίων για απασχόληση στο πλαίσιο δραστηριότητας της Εταιρείας.
-την επικοινωνία με τον υποψήφιο μαζί στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησής προς απασχόληση.
-την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά είναι η διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, η λειτουργία της Εταιρείας)
-τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τις αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, εισαγγελικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

Νομική Βάση Επεξεργασίας:
-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή του υποψηφίου πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
-το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να αξιολογεί και να προσλαμβάνει βάσει συγκεκριμένων κριτήριων και των αναγκών της, τους απασχολούμενους που επιθυμεί.
– η συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της.
-το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα “«Υποψήφιοι»”.

5. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

H Εταιρεία διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin

Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως ενδεικτικά είναι όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε ή/και τη φωτογραφία σας).

Σκοπός επεξεργασίας: Το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, για την παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.

Νομική βάση.
Η συγκατάθεσή σας.
Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).
To έννομο συμφέρον της Eταιρείας να απαντούμε στα μηνύματά σας.

Σημειώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php  & https://www.facebook.com/business/GDPR
Instagram: https://help.instagram.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. Χρήση cookies.

Ο παρών ιστότοπος, όπως και άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιεί cookies κατά την πρόσβαση και την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.petrakis-transport.gr

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα φυλλομετρητή (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε cookies, είτε δικά μας (first party) είτε τρίτων (third party, που διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε παρόχου).

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα αυστηρώς απαραίτητα cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, τα οποία δεν μπορούν να απορριφθούν από μέρους σας (συλλέγοντας στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι o έλεγχος συμβατότητας του φυλλομετρητή με cookies) καθώς και τα μη αυστηρώς απαραίτητα cookies, τα οποία μπορείτε να τα επιλέξετε με δική σας θετική ενέργεια – συγκατάθεση (συλλέγοντας στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι η περίοδος σύνδεσης, αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπό μας κατά το παρελθόν).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην Πολιτική cookies.
Για τις ρυθμίσεις αναφορικά με τα cookies παρακαλώ πατήστε εδώ.

7. Χρήση των Χαρτών Google Maps

.Στον Ιστότοπο μας, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Google Maps API για την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία μας. Όταν χρησιμοποιείτε τους χάρτες Google, τα δεδομένα σας σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας τους από τον επισκέπτη συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την Google. Δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε παρέχουμε κάποια εγγύηση για την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου Google maps. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google Maps, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας της Google, https://www.google.com/intl/el-GR_GR/help/terms_maps/ η οποία βρίσκεται κάτω από τον σχετικό χάρτη που υπάρχει στον Ισότοπο μας, με την ένδειξη Όροι Χρήσης.

8. Ανήλικοι.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Η Εταιρεία δε συλλέγει εν γνώσει της καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

9. Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται απευθείας από τον χρήστη/επισκέπτη τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν:
-χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας (παράγραφος 2)
-έχει προηγούμενη εμπορική σχέση την Εταιρεία προκειμένου να του στείλει ενημερωτικό δελτίο (παράγραφος 3)
-αποστολή βιογραφικού σημειώματος ή / και αίτησης για εργασία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου jobs@petrakis-transport.gr (παράγραφος 4)
-χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας (παράγραφος 5)
-όταν ενεργοποιεί τα μη αυστηρώς απαραίτητα cookies (παράγραφος 6).

Η Εταιρεία συλλέγει με  αυτοματοποιημένα μέσα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:
-λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθεί την ιστοσελίδα o επισκέπτης/ χρήστης, όταν ο server (διαμετακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP του και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 «Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο», από τα αυστηρώς απαραίτητα cookies. (παράγραφος 6)

10. Αποδέκτες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας:
(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.
(β) Το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας.
(γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής της Εταιρείας (ΙΤ), φιλοξενίας και διαχείρισης της ιστοσελίδας διανομή e-mails (news letter) νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας και δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας.
(δ) Πάροχοι Τεχνολογίας (όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι third party cookies, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.α.).
(ε) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Για τα αναλυτικά στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση dpo@petrakis-transport.gr ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία (Υποκατάστημα Γεωργίου Κουβίδη 31,) υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Data Protection Officer”).

11. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε Τρίτες Χώρες.

Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στο www.petrakis-transport.gr

12. Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:

 • δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)
 • δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)
 • δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),
 • δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),
 • δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)
 • δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση, dpo@petrakis-transport.gr ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία (Υποκατάστημα Γεωργίου Κουβίδη 31,) υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (“Data Protection Officer”).

Κατ’ εξαίρεση:
-Για την ανάκληση της συγκατάθεσης εγκατάστασης των μη αυστηρών απαραίτητων cookies, μπορείτε να τα από επιλέξετε από το παράθυρο επιλογής , εδώ. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.
– Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε newsletter από την Εταιρεία και να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωση σας, μπορείτε να επιλέξετε πατώντας πάνω στην επιλογή «unsubscribe from this list», που υπάρχει σε κάθε newsletter της Εταιρείας.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr)

13. Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

14. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για τους αιτούντες εργασία, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την αίτηση εργασίας σας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μας να απαντήσουμε ερωτήματα ή να επιλύσουμε προβλήματα και για ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, πριν από το οποίο χρονικό διάστημα η Εταιρεία μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα σας. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Ωστόσο, εάν μέχρι την πάροδο του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση παρόδου του χρονικού διαστήματος διατήρησης τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια.

15. Τροποποιήσεις-Αναθεωρήσεις

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας, www.petrakis-transport.gr

Έκδοση 2.1.1 : 14.01.2021